• 1. В частта:

Раздел І. ПРЕДМЕТ И СРОК

се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т.1:

а) създава се нова т.1.2.:

„1.2. на магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в размер на 600 лв., с изключение на магистър-фармацевти, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно, при същия изпълнител за последния начислен месец. ;“

б) досегашните т.1.2. и 1.3. стават съответно т.1.3. и 1.4.

  • 2. В Раздел ІІ.

а) Наименованието на Раздел IІ се изменя така:

ІІ.  Условия и ред за заплащане на изпълнителите на болнична медицинска помощ средства от бюджета на НЗОК за допълнителни трудови възнаграждения на категории лица по раздел I, т. 1 за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. “

б) В т.1 думите „т.2 и т.3“ се заличават;

в) В т.2 думите „т.2 и т.3“ се заличават;

г) В т.3 думите „т.2 и т.3“ се заличават;

д) В т.6 абревиатурата „ЗЕДЕП“ се променя на „ЗЕДЕУУ“;

е) В т.7 думите „т.2 и т.3“ се заличават.

  • 3. В Раздел ІІІ.

а) Т. 6 се изменя така:

„6. Ежемесечно изпълнителите на болнична медицинска помощ изготвят и предоставят в РЗОК необходимата информация за наетите лица по категории, определени в раздел I, т.1 съгласно раздел II.“

б) Т. 7 се изменя така:

„7. Заплащането на средствата на изпълнителите на болнична медицинска помощ за допълнителни трудови възнаграждения на наетите категории лица по раздел I, т. 1 се осъществява ежемесечно в сроковете по НРД за МД 2020-2022 г., на основание подадените документи по раздел II, т. 3, придружени с издадена фактура.

в) В т.8.3.  думите „ал.1“ и „т.2 и т.3“ се заличават;

г) В т. 8.5. думите „ал.1“ и „т.2 и т.3“ се заличават.

  • 4. Приложение № 1 се изменя и допълва.
  • 5. Приложение № 2 се изменя и допълва.

Настоящите правила изменят и допълват правилата, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-2 от 12.01.2021г., допълнени от Надзорния съвет с Решение № РД-НС-04-11 от 21.01.2021г., изменени и допълнени с Решение № РД-НС-04-24 от 03.02.2021г., изменени и допълнени с решение № РД-НС-04-25/12.02.2021 г. и влизат в сила от 01 октомври 2021г., ведно с изменените Приложение № 1 и Приложение №2.