Кои сме ние

Българска асоциация на болничните и клинични фармацевти

Българската асоциация на болничните и клинични фармацевти
е национална доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация в
отрасъл на фармацевтите, работещи в болници и други лечебни заведения. БАБКФ е регистрирана
като юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрирана е
2006г съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Член на EUROPEAN
ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACISTS /EAHP/ от 2009г.

Средства за постигане на целите

  • Изготвяне и представяне на свои платформи, програми, становища, искания декларации пред държавни, ведомствени, образователни, стопански обществени институции и организации.
  • Участие във формирането на нормативната база, стратегия и политика в здравеопазването, фармацевтичната наука, образованието и промишлеността.
  • Проучване, обсъждане и разпространение на съвременните тенденции в развитието на фармацията.
  • Създаване на библиотека и издаване на печатен орган.
  • Установяване на контакти със сродни сдружения и организации в България и чужбина.
  • Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, научни прояви и форуми.
  • Водене на регистър на болничните фармацевти в България.